Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 215-НС
София, 10 юни 2021 г.

ОТНОСНО: прогласяване на нищожност на решение № 62-НС от 08.06.2021 г. на Районна избирателна комисия 17 – Пловдивски

Централната избирателна комисия, във връзка с правомощията си по чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 от Изборния кодекс, при прилагане на принципа на служебното начало, при проведени обсъждания във връзка с преписка към свое Решение № 214-НС от 10.06.2021 г., на свое заседание, проведено на 10.06.2021 г., установи:

На 02.06.2021 г. с вх. № 4/02.06.2021 год., в регистър на РИК 17 – Пловдивски, за кандидатите за народни представители е входирано предложение (Приложение 64-НС) от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“. С решение № 56-НС/02.06.2021 г. РИК 17 – Пловдивски регистрира предложената листа. На 04.06.2021 г., със заявление с вх. № 55/04.06.2021 г. от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, е направено искане за заличаване на кандидатската листа на партията, регистрираната с решение № 56-НС/05.06.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски. С решение № 58-НС от същата дата РИК 17 – Пловдивски се е произнесла по заявлението за заличаване и е взела решение за оттегляне на акта и заличаване на листата на посочената партия. На 06.06.2021 г., ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ депозира ново Предложение  (Приложение 64-НС) вх. № 8/06.06.2021 г. с искане за регистрация на кандидатска листа. Със свое решение № 62-НС/08.06.2021 г. РИК 17 – Пловдивски регистрира така предложената листа, в искания състав и поредност. Междувременно, чрез РИК 17 – Пловдивски пред Централна избирателна комисия е депозирана жалба с вх. № НС-11-96/07.06.2021 г. от коалиция „ГЕРБ-СДС“, с която е оспорено като незаконосъобразно решение № 58-НС/20.06.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски.

Със свое Решение № 214-НС от 10.06.2021 г, Централната избирателна комисия прогласи нищожността на Решение № 58/05.06.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски, с което е заличена регистрираната с решение № 56-НС/02.06.2021 на РИК 17 – Пловдивски кандидатска листа.  

Тъй като обявяването на нищожност на акта води до несъществуване на последиците от същия, решение 56-НС от 02.06.2021 г. е акт, чиито правни последици съществуват в правния мир, а лицата, посочени поименно и в съответна поредност в регистрираната кандидатска листа, се ползват със статута на лица, участващи в изборния процес в качеството на кандидати за народни представители в изборите на 11 юли 2021 г.

Издаденото впоследствие Решение № 62/08.06.2021 г. следва да бъде прогласено за нищожно, поради липса на материалноправни и процесуалноправни предпоставки за издаването му.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 62-НС от 08.06.2021 г. на РИК № 17 – Пловдивски.

АНУЛИРА издадените удостоверения на лицата, посочени като кандидати за народни представители в диспозитива на решение № 62-НС от 08.06.2021 г.

УКАЗВА на РИК 17 – Пловдивски да издаде удостоверения на кандидатите за народни представители, регистрирани с решение № 56-НС от 02.06.2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения