Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2148-НС
София, 1 март 2021 г.

ОТНОСНО: гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 10, чл. 37, чл. 234, чл. 235 и чл. 236 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. За улесняване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не им позволява да упражнят правото си на глас, Изборният кодекс създава възможности, освен в секцията по постоянен или настоящ адрес, в избирателния списък на която са вписани:

- да гласуват в секция, специално оборудвана за гласуване на лица с увредено зрение и затруднения в придвижването – чл. 235, ал. 1 във връзка с чл. 10, ал. 1 ИК;

- да гласуват в избрана от тях подходяща секция – чл. 235, ал. 3 ИК;

- да гласуват с придружител – чл. 236 ИК;

- да гласуват с подвижна избирателна кутия, когато не могат да упражнят правото си на глас в изборно помещение - чл. 37 ИК (Решение № 2117-НС от 22 февруари 2021 г. на ЦИК);

- да се ползват от предвидените в чл. 234 ИК мерки, позволяващи им да гласуват в изборния ден.

ІІ. Секция, специално оборудвана за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването

2. Когато в сграда с повече от един етаж има секции и на горни етажи, районните избирателни комисии (РИК) с решение определят секция на първия етаж (партер), която е с най-малък брой избиратели по избирателен списък за изборите за народни представители на 4 април 2021 г., за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

3. Пред секция по т. 1 се поставят табела (Приложение № 1) и указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и във височина 30 см (формат А4), на които се отбелязва и допълнителното й предназначение.

Табела от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см и други обозначителни знаци се поставят и на входа на сградата, така че да насочват избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването към избирателната секция по т. 1.

4. Секционните избирателни комисии (СИК) съдействат за подреждане на изборното помещение и за поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини така, че да се осигури достъп до гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването.

ІІІ. Избрана от избирателя подходяща секция за гласуване

5. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването може да гласува и в избрана от него подходяща секция.

6. Избраната от избирателя секция за упражняването на правото му на глас може да не съвпада с постоянния или настоящия му адрес и да е в населено място, различно от неговата адресна регистрация. Достатъчно е СИК да се увери, че това е избирател, попадащ в категорията на лицата с увредено зрение или затруднение в придвижването. Преценката за това дали секцията е подходяща е на самия избирател, а не на СИК.

ІV. Гласуване

7. Избирател с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, избрал да гласува в секция по т. 2 или т. 5, удостоверява пред СИК самоличността си с документ за самоличност.

8. Секционната избирателна комисия вписва всички данни на избирателя в допълнителната страница на избирателния списък (под чертата), след като той подпише и представи декларация по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същите избори (Приложение № 17-НС от изборните книжа). Декларацията се прилага към избирателния списък.

9. Когато увреждането не позволява на избирателя да се подпише, в полето за подпис, член на СИК отбелязва „гласувал“ и се подписва. Това обстоятелство се отбелязва и в графата „Забележки“ на протокола на СИК.

V. Гласуване с придружител

10. Когато избирателят е с увредeно зрение, с увреден слух или с друго увреждане, което не му позволява да извърши сам необходимите действия при гласуването, председателят на СИК може да разреши гласуването, включително чрез специализирано устройство за машинно гласуване, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

11. При оспорване на решението на председателя от член на СИК спорът се решава окончателно от секционната избирателна комисия.

12. Имената и единният граждански номер на придружителя се вписват в графа „Забележки“ на избирателния списък срещу името на избирателя от член на комисията.

13. Данните на придружителя се вписват и в списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 72-ЕП от изборните книжа), след което придружителят се подписва само в този списък в графа „подпис“. След приключване на гласуването този списък се подписва и от председателя и секретаря под последния ред.

14. Когато избирателят се придвижва с придружител, но може сам да извърши необходимите действия при гласуването, придружителят се допуска само до кабината за гласуване/преграда за гласуване с машина, след което излиза, докато избирателят гласува.

15. Неграмотността не е основание за гласуване с придружител.

16. Едно лице не може да бъде придружител на повече от двама избиратели.

17. Член на СИК, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, застъпник или наблюдател не може да бъде придружител.

VІ. Мерки, позволяващи на избирателите с увредено зрение и със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

18. Районните избирателни комисии следят за осигуряване на условия за глaсуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването, като за целта взаимодействат с областните и общинските администрации.

19. Не по-късно от 25.03.2021 г. общинските администрации уведомяват РИК за предприетите от тях мерки, позволяващи на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването да се придвижват и да гласуват в изборния ден.

20. Не по-късно от 27.03.2021 г. (7 дни преди изборния ден) РИК оповестява по подходящ начин чрез средствата за масова информация:

а) къде се намират избирателните секции, определени за гласуване на лица с увредeно зрение или със затруднения в придвижването;

б) телефони и адреси на организации, общински предприятия и други, на които могат да се правят заявки за помощ в изборния ден;

в) от коя дата и в кои часове се приемат заявките.

21. Районните избирателни комисии, съвместно с кметовете на общини и кметовете на кметства, определят мерките:

а) за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите на избиратели с увредено зрение и със затруднения в придвижването до сградите по т. 2;

б) за изграждане на тротоари и стълбищни рампи с наклон не повече от 5% (1:20), с двустранни бариери, предпазващи от изпадане (Приложение № 2);

в) за изграждане на временни рампи от твърд материал;

г) за поставяне на кабини за гласуване и прегради за гласуване с машини (ако е предвидено такова гласуване в секцията по т. 2), с размери не по-малко от 210/170 см, с вход не по-тесен от 90 см и плот не по-висок от 85 см.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КИ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения