Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2148-ПВР/МИ
София, 4 март 2013 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Велико Търново, област Велико Търново

Постъпило е писмо с вх. № 179/04.03.2013 г. от Ахмед Юсеин - упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи", за попълване състава на ОИК и назначаване на Иван Тихомиров Млъзев за заместник-председател на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново. Към предложението са представени: декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от лична карта ; копие от диплома за завършено висше образование на Иван Тихомиров Млъзев и пълномощно в полза на Ахмед Юсеин Юсеин.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Велико Търново, област Велико Търново, Иван Тихомиров Млъзев, ЕГН ....

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения