Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2147-НС
София, 27 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив

Постъпило е заявление с вх. № НС-15-38 от 25.02.2021 г. от Нина Гьошева – пълномощник на коалиция „Обединени патриоти – НФСБ, ВМРО и АТАКА“, за промени в състава на РИК в Шеснадесети изборен район – Пловдив. Предлага се на мястото на Александър Костадинов Пецов – заместник-председател на РИК, назначен с Решение № 2046-НС от 12 февруари 2021 г. на Централната избиртелна комисия, да бъде назначен за заместник-председател на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Николай Георгиев Стойчев.

Към предложението е приложено: заявление от Александър Костадинов Пецов за освобождаването му като заместник-председател на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Николай Георгиев Стойчев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като заместник-председател на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Александър Костадинов Пецов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за заместник-председател на РИК в Шестнадесети изборен район – Пловдив, Николай Георгиев Стойчев, ЕГН ...

На назначения заместник-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения