Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2147-ПВР/МИ
София, 4 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпили са предложения с вх. № 185/04.03.2013 г.. от Баки Басри Солак - председател на ОбС на ПП „Движение за права и свободи" - гр. Ветово, и вх. № 184/04.03.2013 г. от Николай Колев Николов - председател на ОбС на  ПП „Национално движение за стабилност и възход", за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на мястото на Нежля Мурадова Ризова - член на ОИК, да бъде назначена Гюлназ Али Абтиш и на мястото на Мерлин Илмаз Шемсидин - член на ОИК, да бъде назначен Сашо Иванов Цанков. Към предложенията са приложени: заявление от Нежля Мурадова Ризова за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта, копие от диплома за завършено висше образование на Гюлназ Али Абтиш и 2 бр. пълномощни; молба от Мерлин Илмаз Шемсидин за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, заверено копие от липна карта и уверение № 2126 от 28.02.2013 г. от РУ „Ангел Кънчев" - Русе, че Сашо Иванов Цанков е дипломиран на 11.02.2013 г. и 3 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Нежля Мурадова Ризова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Гюлназ Али Абтиш, ЕГН ....

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Мерлин Илмаз Шемсидин, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Сашо Иванов Цанков, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения