Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2146-МР
София, 27 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ (СНЦ „БНАПП“) за участие с наблюдател в общия местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 28 февруари 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № МР-18-3\1 от 27.02.2021 г. чрез електронната поща в Централната избирателна комисия, подписано чрез електронен подпис от сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ (СНЦ „БНАПП“), представлявано от Цветелина Валентинова Панбукчиян, за регистрация за участие с наблюдател в местния референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 28 февруари 2021 г.

Към заявлението е приложена декларация по образец (Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа) – 1 (един) бр.

От удостоверение от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е видно, че сдружението има предмет на дейност – защита на конституционните и граждански права и е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ (СНЦ „БНАПП“) за участие с наблюдател в местния референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 28 февруари 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдател 1 (един) представител на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ“ (СНЦ „БНАПП“) за страната, както следва:

Цветелина Валентинова Панбукчиян, ЕГН …

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения