Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2145-НС
София, 26 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-10-61 от 26.02.2021 г. е постъпило заявление от председателя на партия „Съюз на свободните демократи“ Радослав Милев Кацаров, с което се иска да се регистрира промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, изразяващо се в напускане на партията от състава й.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със заявлението за промяна в състава на коалицията, установи следното:

Заявлението е подадено в срока по чл. 144, ал. 1 ИК и в него изрично се заявява искане за напускане на партия „Съюз на свободните демократи“ от състава на коалицията. Съгласно Решение № 2100-НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. коалицията е образувана от пет партии. Съгласно чл. 144, ал. 3 ИК в случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии. С напускането на партия „Съюз на свободните демократи“ от състава на коалицията не се нарушават изискванията на чл. 144, ал. 3 ИК, поради което Централната избирателна комисия следва да регистрира исканата промяна.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 144 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., поради напускане на партия „Съюз на свободните демократи“ от състава й.

Анулира издаденото удостоверение № 8-К от 17.02.2021 г. и издава ново удостоверение с вписване на състава на коалицията след извършената промяна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения