Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2144-НС
София, 26 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-62 от 26.02.2021 г. от Добрин Младенов Добрев – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промени в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски. Предлага се на мястото на Иван Маринов Борисов – член на РИК, назначен с Решение № 2028-НС от 11 февруари 2021 г. на Централната избиртелна комисия, да бъде назначена за член на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски, Татяна Петрова Къйчева от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението е приложено: заявление от Иван Маринов Борисов за освобождаването му като член на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски. Пълномощно в полза на Добрин Младенов Добрев; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Татяна Петрова Къйчева са налични в преписката по назначаване на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски, Иван Маринов Борисов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски, Татяна Петрова Къйчева, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения