Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2144-МИ/НР
София, 12 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Приморско, област Бургас

Постъпило е писмо с вх. № МИ-10-137 от 12.09.2015 г. от Георги Димитров Николов - пълномощник на председателя на ПП „Атака", за промяна в ОИК - Приморско. Предлага се на мястото на Галина Вълчева Вълчева - член на комисията, да бъде назначен Диляна Христова Янакиева.

Към предложението са приложени: заявление от Галина Вълчева Вълчева за освобождаването й като член на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Диляна Христова Янакиева, копие от 2 бр. пълномощни и копие от удостоверение за актуално състояние.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Приморско, област Бургас, Галина Вълчева Вълчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Приморско, област Бургас, Диляна Христова Янакиева, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения