Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2144-ПВР/МИ
София, 1 март 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Враца, област Враца

Постъпило е писмо с вх. № 164 от 27.02.2013 г. от Общинска избирателна комисия - Враца, относно промени в ОИК - Враца, област Враца. Към писмото са приложени: решение № 398-МИ от 13.02.2013 г. на ОИК - Враца; предложение от Васил Драганов - упълномощен представител на „Българска социалистическа партия"; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Петър Василев Войков; копие от диплома за завършено висше образование на Петър Василев Войков; заверено копие от пълномощно. В изпълнение на указания допълнително в ЦИК са представени предложение от Васил Драганов в качеството му на упълномощен представител на „Коалиция за България"; копие от пълномощно от представляващия „Коалиция за България" в полза на Васил Драганов, както и протокол от заседание на ОИК - Враца, от 13 февруари 2013 г.

Видно от протокол от 13 февруари 2013 г. на ОИК - Враца, и решение № 398-МИ от 13.02.2013 г. на ОИК - Враца, Галина Илиева Кирилова, назначена за член на ОИК с Решение № 295-ПВР/МИ от 15 август 2011 г. на ЦИК, не е участвала в заседания на общинската избирателна комисия в периода от м. януари до 13 февруари 2013 г. От посочените документи, както и от предложението на упълномощения представител на „Коалиция за България" е видно, че с отсъстващата Галина Кирилова общинската избирателна комисия и местното ръководство на коалицията не са успели да установят контакт на посочените от нея телефони и адрес през този период.

Налице е хипотезата на чл. 30, ал. 11 от Изборния кодекс, тъй като се установява, че Галина Кирилова не е участвала в заседанията на комисията повече от 30 дни и следва да бъде заместена от член, предложен от съответната коалиция от партии, временно за периода, в който не изпълнява правомощията си. В този случай Централната избирателна комисия трябва да назначи за член на ОИК - Враца, лицето Петър Василев Войков, предложен от „Коалиция за България".

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 30, ал. 11, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА Петър Василев Войков, ЕГН ..., за член на ОИК - Враца, за периода, в който Галина Илиева Кирилова, ЕГН ..., не изпълнява правомощията си.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения