Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2143-МИ
София, 1 март 2013 г.

ОТНОСНО: искане за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ” за участие във всички частични и нови местни избори

Постъпило е заявление с изх. № 011 от 27.02.2013 г. от политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ", подписано от Димитър Кинов Стоянов - представляващ партията, с искане за регистрация на партията за участие във всички частични и нови местни избори до датата на провеждане на следващите редовни местни избори през 2015 г. Приложен е протокол № 18 от 27.02.2013 г. от проведено заседание на Националния комитет на ПП „Национал-демократична партия". Заявлението е подадено в производство по отстраняване на пропуски по заявление за регистрация на политическа партия „НАЦИОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ" за частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 7 април 2013 г., а именно: кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали, кметство Краводер, община Криводол, област Враца, кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра

Заседанието на ръководния орган е проведено при спазване на изискванията на чл. 25, ал. 5 от Устава на ПП „Национал-демократична партия" относно кворум и решението е прието с необходимото мнозинство съгласно чл. 26, ал. 2 във връзка с чл. 24, т. 7 от Устава.

Искането за регистрация в ЦИК на ПП „Национал-демократична партия" за участие във всички частични и нови местни избори до датата на произвеждане на следващите редовни местни избори през 2015 г. е процесуално недопустимо. Изборният кодекс урежда условията и реда за регистрация в ЦИК на партиите, които не са регистрирани за общите местни избори, за участие в конкретни частични или нови избори за общински съветници и кметове - чл. 280, т. 3, съответно чл. 285, ал. 4 от Изборния кодекс. Предвиденият ред не дава възможност на партията за регистрация във всички частични или нови избори до следващите общи местни избори.

Политическа партия „Национал-демократична партия" не е регистрирана в ЦИК за участие в общите избори за общински съветници и кметове, произведени през 2011 г. За насрочени частични избори за кметове на кметства на 7 април 2013 г. ПП „Национал-демократична партия" е подала заявление по реда на чл. 280, т. 3 от Изборния кодекс с приложени документи по чл. 89, ал. 3 от ИК, по което ЦИК е приела Решение № 2133-МИ от 20 февруари 2013 г. за регистрация на партията за участие в частичните избори за кмет на кметство Подрумче, община Крумовград, област Кърджали, кметство Краводер, община Криводол, област Враца, кметство Глоджево, община Ветово, област Русе, кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, кметство Зарник, община Кайнарджа, област Силистра. За участие в следващи насрочени частични или нови избори за общински съветници или кметове ПП „Национал-демократична партия" трябва да се регистрира съгласно чл. 280, т. 3, съответно чл. 285, ал. 4 от ИК, като представи заявление по образец и всички изискуеми от закона документи.

Предвид гореизложеното Централната избирателна комисия намира, че искането е процесуално недопустимо, което обуславя оставяне без разглеждане и прекратяване на преписката.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с т. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на ПП „Национал-демократична партия" за регистрация на партията за участие във всички частични и нови местни избори до датата на произвеждане на следващите редовни местни избори през 2015 г. и прекратява производството по преписката в тази част.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения