Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2140-МИ
София, 26 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Попово, област Търговище

Постъпило е предложение от Драгомир Анастасов Петров – общински ръководител на ПП ГЕРБ – Попово, с вх. № МИ-15-64 от 25.02.2021 г. за освобождаването на Иван Ангелов Цонев като председател на ОИК – Попово, поради несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс. Предлага се на длъжността председател на ОИК да бъде назначен Галин Цанков Иванов.

Към предложението са приложени: заявление от Иван Ангелов Цонев за освобождаването му като председател на ОИК – Попово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Галин Цанков Иванов и пълномощно - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Попово, област Търговище, Иван Ангелов Цонев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Попово, област Търговище, Галин Цанков Иванов, ЕГН ....

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения