Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2140-МИ
София, 26 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Попово, област Търговище

Постъпило е предложение от Драгомир Анастасов Петров – общински ръководител на ПП ГЕРБ – Попово, с вх. № МИ-15-64 от 25.02.2021 г. за освобождаването на Иван Ангелов Цонев като председател на ОИК – Попово, поради несъвместимост по чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс. Предлага се на длъжността председател на ОИК да бъде назначен Галин Цанков Иванов.

Към предложението са приложени: заявление от Иван Ангелов Цонев за освобождаването му като председател на ОИК – Попово; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Галин Цанков Иванов и пълномощно - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 81 във връзка с чл. 66, ал. 1, т. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Попово, област Търговище, Иван Ангелов Цонев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Попово, област Търговище, Галин Цанков Иванов, ЕГН ....

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения