Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 214-НС
София, 10 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от коалиция „ГЕРБ-СДС“, представлявана от Бойко Борисов, чрез Георги Мараджиев – областен координатор на ПП ГЕРБ – област Пловдив, упълномощен да представлява коалицията, срещу Решение № 58-НС/20.05.2021 г. на Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-11-96/07.06.2021 г., вписана в Eлектронния публичен регистър на жалбите и сигналите, и решенията по тях на РИК 17 – Пловдивски, под № 1 от 07.06.2021 г.

Жалбата е депозирана в оригинал в ЦИК на 09.06.2021 г.

Жалбоподателят коалиция „ГЕРБ-СДС“, представлявана от Бойко Борисов, чрез Георги Мараджиев – областен координатор на ПП ГЕРБ – Пловдив област, упълномощен да представлява коалицията, с пълномощно № КО-Г 232/28.05.2021 г., оспорва като незаконосъобразно решение № 58-НС/20.06.2021 г. на РИК в Седемнадесети изборен район – Пловдивски.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с административната преписка, намира жалбата за подадена в срок, от легитимирано лице, срещу подлежащ на обжалване акт, но същата е недопустима, като подадена от лице без правен интерес от обжалване, тъй като е подадена от лице извън кръга на адресатите или засегнатите от оспорвания акт. Не се установява пряк и личен интерес, тъй като не се засягат права, свободи и законни интереси на жалбоподателя или непосредствено да се създават задължения за него. Кумулативното наличие на правен, пряк и личен интерес на оспорващия е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на жалбата.

Макар да не следва да се произнася по същество по жалба с вх. № НС-11-96/07.06.2021 г. поради недопустимост като подадена от лице без правен интерес от оспорване, Централната избирателна комисия счита, че по съдържание същата представлява сигнал по смисъла на чл. 107, ал. 4 АПК, за подаването на който, съгласно чл. 15, ал. 2 АПК, не е необходимо наличието на личен и пряк правен интерес. В този смисъл за Централната избирателна комисия е налице законово задължение, разписано в чл. 57, ал. 1, т. 26 ИК, да разгледа сигнала и да се произнесе.

В тази връзка бяха изискани от Районна избирателна комисия в Седемнадесети изборен район – Пловдивски, всички приложими към сигнала документи, в това число и преписки по решения № 56-НС/02.06.2021 г. и  № 62-НС/07.06.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски.

След като се запозна с приложените към изброените преписки документи, ЦИК приема за безспорно установена следната фактическа обстановка:

На 02.06.2021 г. с вх. №  4/02.06.2021 год., в 15:15 ч. във входящия регистър на РИК за кандидатите за народни представители е входирано предложение (Приложение 64-НС) от ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ от Борил Климентов Соколов, в качеството му на представляващ политическа партия „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, чрез пълномощника Александър … Червенков.

На същата дата, със свое решение № 56-НС/02.06.2021 г. РИК 17 – Пловдивски регистрира предложената листа, в състав и поредност, както следва:

1       Станю Николов Симеонов

2       Николай Гавраилов Чилингиров

3       Ангел Иванов Иванов

4       Петър Екатеринов Раев

5       Еньо Недялков Зяпков

6       Димитър Георгиев Янев

7       Николай Денков Гидиков

8       Димитър Любомиров Киров

9       Живко Петров Стоев

10     Георги Димитров Банялиев

11     Георги Насков Добрянов

12     Мина Петкова Гьошева

13     Пенка Запрянова Пенева

14     Анастас Иванов Костов

15     Георги Илиев Колев

16     Димитър Любомиров Мирчев

17     Александър Живков Живков

18     Алек Христов Александров

19     Стилиан Стоилов Дюдюков

20     Атанас Иванов Михайлов

21     Десислава Веселинова Чолакова

22     Красимир Николов Гешев

На 04.06.2021 г. е депозирано заявление с вх. № 55/04.06.2021 г. от Александър … Червенков – пълномощник на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, с което е направено искане за заличаване на кандидатската листа заявена от партията с предложение вх. № 4/02.06.2021 г. и регистрираната с решение № 56-НС/05.06.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски. Към заявлението няма представени основание, мотиви или допълнителни документи.

На 05.06.2021 г. Районна избирателна комисия в РИК 17 –Пловдивски, при наличие на кворум е провела заседание, на което е разгледала постъпилото заявление.

Със свое решение № 58-НС от същата дата РИК 17 – Пловдивски се е произнесла по искането за заличаване и е взела решение за оттегляне на акта и заличаване на листата на посочената партия.

На 06.06.2021 г., Александър  …  Червенков – пълномощник на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, депозира ново предложение (Приложение 64-НС) вх. № 8/06.06.2021 г. с искане за регистрация на кандидатска листа в състав и поредност както следва:

1       Станю Николов Симеонов

2       Николай Гавраилов Чилингиров

3       Ангел Иванов Иванов

4       Петър Екатеринов Раев

5       Еньо Недялков Зяпков

6       Димитър Георгиев Янев

7       Николай Денков Гидиков

8       Димитър Любомиров Киров

9       Живко Петров Стоев

10     Георги Димитров Банялиев

11     Георги Насков Добрянов

12     Мина Петкова Гьошева

13     Пенка Запрянова Пенева

14     Анастас Иванов Костов

15     Георги Илиев Колев

16     Димитър Любомиров Мирчев

17     Георги Ангелов Ярев

18     Алек Христов Александров

19     Стилиан Стоилов Дюдюков

20     Атанас Иванов Михайлов

21     Десислава Веселинова Чолакова

22     Красимир Николов Гешев.

Със свое решение № 62-НС/08.06.2021 г. РИК 17 – Пловдивски регистрира така предложената листа, в искания състав и поредност.

При преглед на поименния състав се установява разлика в поименния състав с регистрираната на 02.06.2021 г. листа, по отношение на кандидата под № 17. В първото предложение (вх. № 4/02.06.2021 г.) на тази позиция е записано лицето Александър Живков Живков, а в предложение с вх. № 8/06.06.2021 г. на позиция 17 е вписано лицето Георги Ангелов Ярев. Няма заявление или молба от кандидата под № 17 в листата регистрирана с решение № 56, за освобождаването му поради наличие на обстоятелство по чл. 258, ал. 5 ИК, макар същият да е заменен с друго лице в листата, регистрирана с решение № 62/08.06.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски.

Към нито една от представените от РИК 17 – Пловдивски преписки не се установява наличие на някое от основанията за заличаване по чл. 72, ал. 1, т. 9 ИК и за останалите лица – да е установено, че кандидатът, в конкретния случай всички 22-ма кандидати от заличената с решение № 58/06.06.2021 г. листа за народни представители, не отговарят на условията по чл. 65, ал. 1 от Конституцията, или че същите двадесет и двама кандидати попадат в някоя от хипотезите по чл. 258, ал. 5 ИК (кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, или кандидат в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се е отказал). Няма депозирани молби или заявления за горните обстоятелства от нито едно от лицата.

Правомощията на районните избирателни комисии са изрично и изчерпателно разписани с разпоредбата на чл. 72 ИК. В тези правомощия не е предвидена компетентност за оттегляне на издаден от органа акт, нито за заличаване на цяла кандидатска листа единствено по заявление и по волята на партията или коалицията, която я е регистрирала. Само по себе си липсата на материална и процесуална компетентност на органа представлява порок от категорията на най-тежките и влече извод не само за незаконосъобразност на акта, а за нищожността на същия.

Изборният процес не е типичен административен процес за издаване на индивидуални административни актове и предвид съществените различия между Изборния кодекс и Административнопроцесуалния кодекс, при специално предвидени изборни правила и императивно очертания обхват на правомощията на районните избирателни комисии, изброени в чл. 72 ИК, субсидиарното или по аналогия прилагане на процедури по АПК, на които се позовава РИК 17 в решението си, от една страна по отношение на оттеглянето на акта по реда на чл. 91, ал. 1 АПК, от друга – за допускането на предварително изпълнение на акта по реда на чл. 60, ал. 1 АПК, не може да намери приложение. В контекста на казаното, следва да се съобрази и това, че правото на отзив на органа, издател на акта, може да бъде осъществено само при наличието на жалба или протест, каквито хипотези в случая не са налице.

Освен горното, РИК 17 – Пловдивски се е произнесъл по заявление, което е следвало да бъде оставено без разглеждане като недопустимо, тъй като е подадено от лице без представителна власт. Съгласно приложеното пълномощно № 16615/31.05.2021 г., въпреки изрично записаното в него, че делегираните с този документ права следва да се тълкуват изцяло в полза на упълномощения, разширяването в този смисъл на приложното поле на пълномощното може да се отнася само за установени в закона права на упълномощителя. Поради липсата на правна възможност за упълномощителя да сезира РИК със заявления за заличаване на кандидатски листи на основания, различни от посочените в чл. 72, ал. 1, т. 9 ИК, не може да се обоснове такава представителна власт спрямо упълномощения. По тази причина РИК 17 – Пловдивски, е следвало да остави без разглеждане заявлението на Александър … Червенков – пълномощник на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“, с което е поискал заличаване на регистрираната с решение № 56/02.06.2021 г. листа.

Изброеното по-горе обуславя извод за нищожност на издадения от РИК 17 – Пловдивски акт, с който е заличена регистрираната с решение № 56/02.06.2021 г. кандидатска листа на ПП „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на решение № 58/05.06.2021 г. на РИК 17 – Пловдивски, с което е заличена регистрираната с негово решение № 56-НС/02.06.2021 г. кандидатска листа.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения