Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 214-ЕП
София, 23 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „АТАКА“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от партия „АТАКА“, подписано от Волен Николов Сидеров в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 26 на 23 април 2019 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „АТАКА“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., както следва: Георги Николов Димов, Мариета Стойнова Караджова, Христо Спасов Спасов, Анна Юриева Лицова-Ангелова, Пламен Стоянов Пенев, Димитър Славов Димитров, Борис Русев Вълев, Илиан Любомиров Георгиев, Иван Бойков Инков, Ивет Христова Деветашка, Цветомир Василев Колчаков, Георги Коцев Шахънов, Радослав Иванов Иванов, Емил Антонов Благоев, Цветомир Миленов Цветанов, Константин Марков Константинов и Димитър Павлов Величков.

Партията е регистрирана с Решение № 136-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр.

Списъкът с кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. от партия „АТАКА“ е предаден с приемо-предавателен протокол от 23 април 2019 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в МРРБ за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, предвид което регистрацията на кандидатската листа се извършва в условията на неприключила процедура по чл. 368, ал. 1 ИК и раздел ІХ, т. 38 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., издигнати с кандидатска листа на партия „АТАКА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „АТАКА“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., както следва:

1.

Георги Николов Димов

2.

Мариета Стойнова Караджова

3.

Христо Спасов Спасов

4.

Анна Юриева Лицова-Ангелова

5.

Пламен Стоянов Пенев

6.

Димитър Славов Димитров

7.

Борис Русев Вълев

8.

Илиан Любомиров Георгиев

9.

Иван Бойков Инков

10.

Ивет Христова Деветашка

11.

Цветомир Василев Колчаков

12.

Георги Коцев Шахънов

13.

Радослав Иванов Иванов

14.

Емил Антонов Благоев

15.

Цветомир Миленов Цветанов

16.

Константин Марков Константинов

17.

Димитър Павлов Величков

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения