Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2139-НС
София, 26 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски

Постъпила е молба с вх. № НС-15-37 от 25.02.2021 г. от Димитър Карамфилов Трендафилов, назначен с Решение № 2010-НС от 10.02.2021 г. на ЦИК за член на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски. С молбата си г-н Трендафилов иска да бъде освободен като член на РИК по лични причини.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, Димитър Карамфилов Трендафилов, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения