Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2138-ЕП/НС
София, 12 септември 2015 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Пещера, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., национален референдум през 2013 г., избори за членове на ЕП и избори за народни представители през 2014 г.

Постъпило е искане с вх. № НС-14-28 от 10.09.2015 г. на ЦИК от кмета на община Пещера, област Пазарджик, за разрешаване на достъп до запечатано помещение в сградата на общината, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., национален референдум през 2013 г., избори за членове на ЕП и избори за народни представители през 2014 г.

Искането за отваряне на помещението възниква във връзка с необходимостта от архивиране и унищожаване на останалите книжа и материали от изборите за членове на Европейски парламент през 2009 г. и пренареждане на изборни книжа и материали от другите два избора и национален референдум.

Съгласно Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещението, в което същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Отварянето на помещение, в което се съхраняват книжа и материали от националния референдум на 27 януари 2013 г. е от компетентността на кмета на общината съгласно Решение № 103-НР от 4 януари 2013 г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс, т. 17 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и т. 24 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА достъп до запечатано помещение в административната сграда на община Пещера, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2009 г., национален референдум през 2013 г., избори за членове на ЕП и избори за народни представители през 2014 г., във връзка с предаване на отдел „Държавен архив" гр.Пазарджик на книжата и материалите от изборите през 2009 г. и съвместяване на останалите изборни книжа и материали с изборните книжа и материали от предстоящите избори за общински съветници и за кметове в същото помещение.

Достъпът до запечатаното помещение и извършените действия да се осъществи в присъствието комисия от общинската администрация, определена със заповед на кмета на общината по реда на чл. 287, ал. 7 от ИК.

След изваждане на подлежащите за предаване на отдел „Държавен архив" и унищожаване книжа и материали, само от изборите за членове на Европейския парламент от РБ от 07.06.2009 г. и подреждане на останалите книжа и материали от произведените два вида избори през 2014 г. и национален референдум през 2013 г. в помещението, последното се запечатва с хартиени ленти подписани от членовете на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК и подпечатани с печата по т. 14 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г., съответно с печата по Решение № 766-НС от 21 август 2014 г. на ЦИК.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 17 и 18 от Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. и т. 24 и 25 от Решение № 826-НС от 3 септември 2014 г. на ЦИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения