Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2137-ПВР/МИ
София, 20 февруари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 127/19.02.2013 г.. от Димитър Денев Димитров - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - гр. Ветово, за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на местата на Яница Кирова Рачева и Теодора Тошева Тодорова-Неделчева - членове на ОИК, да бъдат назначени Девора Неделчева Димитрова и Любка Димитрова Любенова. Към предложението са приложени: заявления от Яница Кирова Рачева и Теодора Тошева Тодорова-Неделчева за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти, копия от дипломите за завършено висше образование на Девора Неделчева Димитрова и Любка Димитрова Любенова и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Яница Кирова Рачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Теодора Тошева Тодорова-Неделчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Девора Неделчева Димитрова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Любка Димитрова Любенова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения