Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2137-ПВР/МИ
София, 20 февруари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ветово, област Русе

Постъпило е предложение с вх. № 127/19.02.2013 г.. от Димитър Денев Димитров - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - гр. Ветово, за промяна в състава на ОИК - Ветово, област Русе. Предлага се на местата на Яница Кирова Рачева и Теодора Тошева Тодорова-Неделчева - членове на ОИК, да бъдат назначени Девора Неделчева Димитрова и Любка Димитрова Любенова. Към предложението са приложени: заявления от Яница Кирова Рачева и Теодора Тошева Тодорова-Неделчева за освобождаването им като членове на ОИК; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК, копия от личните карти, копия от дипломите за завършено висше образование на Девора Неделчева Димитрова и Любка Димитрова Любенова и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Яница Кирова Рачева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Ветово, област Русе, Теодора Тошева Тодорова-Неделчева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Девора Неделчева Димитрова, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Ветово, област Русе, Любка Димитрова Любенова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения