Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2136-МР
София, 25 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ (БСНГИ) за участие с наблюдатели в общия местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 28 февруари 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № МР-18-1\3 от 24.02.2021 г. от сдружение „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ (БСНГИ), представлявано от Даниела Стоянова Божинова, за регистрация за участие с наблюдатели в общия местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 28 февруари 2021 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Даниела Стоянова Божинова в полза на 8 (осем) лица – представители на „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ (БСНГИ);

- декларации по образец (Приложение № 30-ПВР/НР от изборните книжа) – 9 (девет) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в местния референдум в община Несебър на 28 февруари 2021 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От удостоверение от Агенцията по вписванията – Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел е видно, че сдружението е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, което се установява от удостоверението от Агенцията по вписванията за сдружението.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3483-ПВР/НР от 13 септември 2016 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ (БСНГИ) за участие с наблюдатели в общия местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница, на 28 февруари 2021 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 9 (девет) упълномощени представители на „Българско сдружение за насърчаване на гражданската инициатива“ (БСНГИ) за страната, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН/ЛН

1.

Даниела Стоянова Божинова

 

2.

Росен Георгиев Божинов

 

3.

Иванка Банова Жекова

 

4.

Добрин Иванов Пенчев

 

5.

Петко Костадинов Ковачев

 

6.

Веселина Григорова Стоянова

 

7.

Виктория Валентинова Върбанова

 

8.

Звезделина Камелиева Каравелова

 

9.

Явор Христов Топалов

 

 Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

    относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3324-МИ / 18.05.2024

    относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

  • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

    относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

  • всички решения