Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2133-МИ
София, 25 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Пирдоп, Софийска област

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-10-8 от 24.02.2021 г. от Ангел Геров – кмет на община Пирдоп, относно предложение на ПП „ГЕРБ“ за назначаване на досегашния член на ОИК Елисавета Иванова Вуковска за председател на ОИК – Пирдоп, на мястото на Димитринка Андреева Николова, на която предсрочно са прекратени пълномощията с Решение № 2088-МИ от 17.02.2021 г. на ЦИК. С писмото е направено предложение на освободеното място на член на ОИК да бъде назначена Яна Илийчева Мечева, от списъка на предложените резервни членове. Копие от диплома за завършено висше образование и декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК са налични в преписката по назначаване на ОИК – Пирдоп. Към списъка на резервите са приложени допълнителни документи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Пирдоп, Софийска област, Елисавета Иванова Вуковска, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Пирдоп, Софийска област, Яна Илийчева Мечева, ЕГН …, от списъка на резервните членове.

На назначените председател и член на ОИК – Пирдоп, да бъдат издадени удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1927 / 29.05.2023

    относно: определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на 12 837 комплекта специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1926-МР / 29.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Златоград, област Смолян, на 9 юли 2023 г.

  • № 1925-МИ / 29.05.2023

    относно: промяна в състава на ОИК – Златоград, област Смолян

  • всички решения