Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2124-НС
София, 23 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: отказ за промени в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за промени в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, изразяващо се в изключване на партия „Съюз на комунистите в България“ от състава на коалицията. Заявлението е подадено от представляващия коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“ Светозар Стоянов Съев и е вписано в регистъра на коалициите, регистрирани в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., под № 8.1 от 23 февруари 2021 г.

Към заявлението е приложено Решение № 2 от 22.02.2021 г. на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“.

Централната избирателна комисия, след като се запозна със заявлението за промени в състава на коалицията и приложеното към него решение, установи следното:

Заявлението е подадено в срока по чл. 144, ал. 1 ИК и в него се заявява само искане по отношение промяна в състава на коалицията. Коалицията е регистрирана с Решение № 2100-НС от 17 февруари 2021 г. на ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., съгласно което коалицията е образувана от пет партии.

С Решение № 2 от 22.02.2021 г. три от участващите в коалицията партии, а именно партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“, партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ и партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“ приемат решение за заличаване от състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“ партия „Съюз на комунистите в България“. Решението е подписано от представляващите по-горе партии, като партия „Българската левица“ изрично е заявила, че не е съгласна с взетото решение.

Съгласно т. 10 от коалиционното споразумение за образуване на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“ всички решения на коалицията се взимат с квалифицирано мнозинство от състава на Председателския съвет, а съгласно т. 7 в състава на Председателския съвет участват представляващите на петте партии. Видно от Решение № 2 за промени в състава на коалицията е, че не са спазени изискванията на т. 10 от коалиционното споразумение за приемане на решение с квалифицирано мнозинство, тъй като решението за изключването на партия „Съюз на комунистите в България“ е прието от три от съставните пет партии.

Предвид изложеното, следва да се откаже исканата промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 144 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА ДА РЕГИСТРИРА промени в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения