Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2123-ПВР/МИ
София, 15 февруари 2013 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Левски, област Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 120/15.02.2013 г.. от Тома Юлиянов Терзиев - председател на общинското ръководство на ПП „Движение за права и свободи" - гр. Левскик, за промяна в състава на ОИК - Левски, област Плевен. Предлага се на мястото на Мерзие Ерсинова Алиева - член на ОИК, да бъде назначена Севдие Мустафова Алиева. Към предложението са приложени: заявление от Мерзие Ерсинова Алиева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Севдие Мустафова Алиева и пълномощно в полза на Тома Юлиянов Терзиев.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Левски, област Плевен, Мерзие Ерсинова Алиева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Левски, област Плевен, Севдие Мустафова Алиева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения