Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2121-НС
София, 23 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски

Постъпило е предложение с вх. № НС-10-53 от 23.02.2021 г. от Милен Руженов Журналов – упълномощен представител на ПП „Движение за права и свободи“, за промени в състава на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски. Предлага се на мястото на Велко Велинов Хаджиев – член на РИК, назначен с Решение № 2010-НС от 10 февруари 2021 г. на Централната избиртелна комисия, да бъде назначена за член на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, Таня Радоева Кьорова от списъка на предложените резервни членове.

Към предложението са приложени: заявление от Велко Велинов Хаджиев за освобождаването му като член на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски; пълномощно в полза на Милен Руженов Журналов; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Таня Радоева Кьорова са налични в преписката по назначаване на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, Велко Велинов Хаджиев, ЕГН … и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и втори изборен район – Смолянски, Таня Радоева Кьорова, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2145-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на коалиция „ГРАЖДАНИ ОТ ПРОТЕСТА“, регистрирана за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 2144-НС / 26.02.2021

    относно: промяна в състава на РИК в Осемнадесети изборен район – Разградски

  • № 2143-МИ / 26.02.2021

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2129-МИ от 24 февруари 2021 г. на ЦИК относно разрешаване гласуването в изборния ден в ПСИК в с. Баните, община Баните, област Смолян, да започне в 6,00 ч. на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения