Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 212-МИ
София, 10 юни 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. за условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 431 и чл. 446а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г., както следва:

1. В т. 4, изречение последно, думите „електронен вид excel формат“ се заменят с „подходящ формат (.csv, .xlsx)“.

2. В т. 17, буква „в“ накрая се поставя запетая и се добавя: „включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия, при спазване на изискванията за защита на личните данни“.

3. Точка 17, буква „д“ се изменя така:

„д) присъства при въвеждането в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването в СИК и при приемане и проверка на протоколите на СИК и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в ОИК, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия, при спазване изискванията за защита на личните данни; при проверката, въвеждането и прехвърлянето на данните в изчислителния пункт на ОИК може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет“.

Решението се прилага при съобразяване на сроковете по хронограмата за съответния вид избор, както и със съответните изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове, приети от Централната избирателна комисия


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1080-МИ/

Календар

Решения

  • № 821-МИ / 28.10.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Твърдица, община Бургас, област Бургас

  • № 820-ПВР/НС / 28.10.2021

    относно: жалба от адв. Надежда Йорданова – упълномощен представител на КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ срещу решение № 62-ПВР/НС от 23.10.2021 г. на РИК – Сливен

  • № 819-ПВР/НС / 28.10.2021

    относно: регистрация на сдружение „Институт за развитие на публичната среда“ за участие с наблюдатели в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

  • всички решения