Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 212-МИ
София, 10 юни 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. за условията и реда за участие на застъпници на кандидатски листи и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 431 и чл. 446а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г., както следва:

1. В т. 4, изречение последно, думите „електронен вид excel формат“ се заменят с „подходящ формат (.csv, .xlsx)“.

2. В т. 17, буква „в“ накрая се поставя запетая и се добавя: „включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия, при спазване на изискванията за защита на личните данни“.

3. Точка 17, буква „д“ се изменя така:

„д) присъства при въвеждането в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването в СИК и при приемане и проверка на протоколите на СИК и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в ОИК, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия, при спазване изискванията за защита на личните данни; при проверката, въвеждането и прехвърлянето на данните в изчислителния пункт на ОИК може да присъства само един застъпник на кандидатска листа от една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет“.

Решението се прилага при съобразяване на сроковете по хронограмата за съответния вид избор, както и със съответните изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове, приети от Централната избирателна комисия


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

1080-МИ/

Календар

Решения

  • № 247-МИ / 17.06.2021

    относно: гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в нови и частични избори

  • № 246-НС / 17.06.2021

    относно: откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление с предмет „Изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.“

  • № 245-МИ / 17.06.2021

    относно: промени в състава на ОИК – Вършец, област Монтана

  • всички решения