Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2119-НС
София, 22 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатанo помещение в община Козлодуй, област Враца, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители, произведени на 26 март 2017 г.

Постъпило е писмо по електронната поща с вх. № НС-06-26 от 19.02.2021 г. на Централната избирателна комисия от Гинка Иванова –зам.-кмет на община Козлодуй, област Враца, за разрешаване на достъп до запечатанo помещение № 1, намиращо се в сградата на община Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ № 13, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с частичен ремонт на помещението.

За извършените дейности ще бъде съставен протокол съгласно Решение № 1244-МИ 30.06.2019 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 юни 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отварянето на запечатанo помещение № 1, намиращо се в сградата на община Козлодуй, ул. „Христо Ботев“ № 13, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за народни представители на 26 март 2017 г., във връзка с частичен ремонт на помещението.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена по реда на чл. 445, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се състави протокол съобразно изискванията на т. 5 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Помещението, в което ще се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г., да се запечатат по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

След приключване на ремонтните дейности помещението, в което ще се съхраняват изборните книжа от изборите за народни представители през 2017 г., да се запечата по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Изборните книжа и материали от различните видове избори да се съхраняват до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ГБ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения