Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2118-НС/МИ
София, 22 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Септември, област Пазарджик, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., от втори тур на 3 ноември 2019 г. и от частичните избори за кмет на община Септември на 27.09.2020 г.

По електронната поща на Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-14-2 от 17.02.2021 г. от Васка Рачева – кмет на община Септември, област Пазарджик, за разрешаване на достъп до запечатано помещение, намиращо се в сградата на общинска администрация в гр. Септември, стая № 6, ет. 2, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., от втори тур на 3 ноември 2019 г. и от частичните избори за кмет на община Септември на 27.09.2020 г.

Достъпът до помещението е необходим във връзка с извършване на строително-монтажни работи – подмяна на вратата и монтиране към нея на метална решетка, което ще се извърши на 26.02.2021 г. По време на монтажа чувалите с бюлетини и другите изборни книжа ще останат в помещението под охрана на комисия, определена със заповед на кмета на община Септември.

Съгласно Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение, намиращо се в сградата на общинска администрация гр. Септември, стая № 6, ет. 2, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., от втори тур на 3 ноември 2019 г. и от частични избори за кмет на община Септември на 27.09.2020 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 4 от Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 5 от № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Помещението, в което ще бъдат преместени изборните книжа и материали, да се запечата по реда на Решение № 1244-МИ от 30 септември 2019 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ИИ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения