Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2117-НС
София, 22 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 3, чл. 37, чл. 89, ал. 2, чл. 90 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

I. Право на гласуване с подвижна избирателна кутия

1. Право да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. имат избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят правото си на глас в изборно помещение и избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

2. Това решение определя реда за образуване само на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

3. Редът за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия се определя с отделно решение на Централната избирателна комисия.

4. Избирателите с трайни увреждания и избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия, извършват това в отделни секции за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Не се допуска избирател с трайни увреждания, който отговаря на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия, да гласува в секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, предназначена за избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, или обратното.

Ако един избирател отговаря едновременно на изискванията за гласуване с подвижна избирателна кутия в секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания и в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, той гласува във втория вид секция.

IІ. Ред за образуване на секция за гласуване с подвижна избирателна кутия

5. Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 се образуват на територията на всяко населено място, ако до 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборно помещение, но желаят да гласуват, и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

6. Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-НС от изборните книжа) се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник.

Заявлението е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината/района.

Към заявлението за гласуване в секция по т. 2 се прилагат копие от документи от ТЕЛК, НЕЛК или медицинска епикриза за здравословното им състояние, които установяват, че заболяването на избирателя е причинило такива увреждания, които не му позволяват да напусне дома си и да се придвижи до избирателната секция самостоятелно или с друго помощно средство.

7. Преценката дали избирателят отговаря на условията да гласува с подвижна избирателна кутия в секция по т. 2 се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 ИК въз основа на представените медицински документи.

8. Когато до 20 март 2021 г. за секция по т. 2 са подадени не по-малко от 10 заявления (Приложение № 14-НС от изборните книжа) от лица, които отговарят на изискванията на ИК за гласуване с подвижна избирателна кутия, кметът на общината в същия срок уведомява РИК за броя на подадените заявления.

Районната избирателна комисия със свое решение определя броя на секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия.

9. Кметът на общината със заповед, издадена не по късно от 20 март 2021 г., образува секции за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2, утвърждава номерата им и определя обхвата им, както и насрочва (определя дата, място и час) за консултации (ако вече не са проведени такива едновременно с консултациите за състави на СИК) за състава на ПСИК.

Заповедта се оповестява публично – на видно място в сградата на общината, и се публикува на интернет страницата на общината.

10. Когато на територията на една община има няколко населени места, отделни секции по т. 2 за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват за всяко населено място, ако има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване в секция по т. 2 от избиратели с постоянен адрес на територията на това населено място, съответно с настоящ адрес (в случаите, когато избирателите са били включени в избирателен списък по настоящия им адрес).

11. Когато на територията на общината има повече от едно населено място и са подадени не по-малко от 10 заявления за  секция по т. 2, но недостатъчно за образуване на секция за всяко едно от населените места, се образува секция по т. 2 за територията на общината.

ІІІ. Ред за образуване на секция с подвижна избирателна кутия в градовете с районно деление

12. На територията на градовете с районно деление секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия по т.  2 се образуват със заповед на кмета на общината или определен с негова заповед заместник-кмет на общината, съответно кмет на район за административен район. Те могат да обхващат територията на повече от един административен район в рамките на многомандатния изборен район.

13. На територията на всеки административен район се образуват секции по т. 2 за гласуване с подвижна избирателна кутия.

14. Когато броят на заявленията за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 от избиратели с адресна регистрация на територията на един и същи административен район е не по-малко от 10, се образуват избирателни секции  за обслужване на избирателите от този административен район.

15. Когато на територията на отделно населено място в рамките на административния район са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2, се образуват секции за гласуване с подвижна избирателна кутия за това населено място.

ІV. Териториален обхват на секция с подвижна избирателна кутия

16. Една секция за гласуване с подвижна избирателна кутия по т.  2 може да обхваща територията на едно или повече от едно населено място в рамките на общината.

V. Назначаване състав на ПСИК

17. Броят на членовете на ПСИК за секции по т. 2 е не по-малък от петима членове. 

18. Когато консултации за ПСИК по т. 2 не са проведени едновременно с консултациите за назначаването на СИК, същите се провеждат при кмета на общината по реда за провеждане на консултации за назначаване на секционни избирателни комисии не по-късно от 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден).

19. Предложението на кмета за състав на ПСИК по т. 2, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, се прави до РИК не по-късно от 22 март 2021 г. (12 дни преди изборния ден).

20. Районната избирателна комисия назначава ПСИК по т. 2, която ще обслужва подвижната избирателна кутия, не по-късно от 24 март 2021 г. (10 дни преди изборния ден).

21. Назначаването се извършва въз основа на предложенията на кмета и на партиите и коалициите при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 ИК.

VІ. Избирателен списък за гласуване в ПСИК

22. Избирателен списък за гласуване в секция по т. 2 (Приложение № 2-НС от изборните книжа) се съставя от кмета на общината/района/ кметството/кметския наместник, когато не по-късно 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден) са подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 14-НС от изборните книжа).

23. Когато има образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия по т. 2 и е назначена ПСИК, избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да гласува в изборно помещение и желае да гласува, но не е подал заявление за това в срок не по-късно от 20 март 2021 г. (14 дни преди изборния ден), може да подаде заявление (Приложение № 14-НС от изборните книжа) до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник не по-късно от 29 март 2021 г. (5 дни преди изборния ден), и се включва в избирателния списък за гласуване с подвижната избирателна кутия.

24. Избирател, който е включен в избирателен списък по настоящия си адрес и има право да гласува в секция по т. 2, се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в населеното място по настоящия си адрес, ако в срока до 20 март 2021 г. подаде заявление (Приложение № 14-НС от изборните книжа) до органа по чл. 23, ал. 1 ИК. При образувана секция за гласуване с подвижна избирателна кутия и назначена ПСИК избирател може да подаде заявление и в срока по т. 24.

25. В избирателните списъци се включват имената на избирателите, които са подали заявления за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна кутия (Приложение №14-НС от изборните книжа) не по-късно от 29 март 2021 г. (5 дни преди изборния ден ).

26. След вписване в списъка за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна кутия кметът на общината/района служебно предприема действия за заличаване на избирателите по чл. 37, ал. 1 ИК от списъците по постоянния им съответно настоящ адрес.

27. Дописвания в избирателния списък за гласуване в секция по т. 2 с подвижна избирателна кутия не се допускат след 29 март 2021 г. (5 дни преди изборния ден), в т.ч. в изборния ден.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения