Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2116-МИ/НР
София, 11 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Велинград, област Пазарджик

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-298 от 11.09.2015 г. от Димитър Гечев - упълномощен представител на партия „ГЕРБ", за промяна в ОИК - Велинград. Предлага се на мястото на Стоянка Паунова Гинчева - председател на комисията, да бъде назначен Иван Тонев Василев от предложените резервни членове.

Към предложението са приложени: предложение от Стоянка Гинчева за предсрочно прекратяване на пълномощията й като член и председател на ОИК, назначена с Решение № 1759-МИ/НР от 3 септември 2015 г. на ЦИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Иван Тонев Василев; декларация по чл. 81 от ИК; копие на пълномощни № КО-Г-067/14.08.2015 г. и № 04/18.08.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Велинград, област Пазарджик, Стоянка Паунова Гинчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Велинград, област Пазарджик, Иван Тонев Василев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

2143-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 1938-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „Движение България на гражданите“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1937-МИ / 19.01.2021

    относно: допускане на партия „ВОЛЯ“ за участие в частичните избори, насрочени на 28 февруари 2021 г.

  • № 1936-МР / 19.01.2021

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на общ местен референдум в следните населени места от община Несебър: гр. Обзор, с. Баня, с. Приселци, с. Раковсково, с. Емона, с. Паницово и с. Козница на 28 февруари 2021 г.

  • всички решения