Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2116-ПВР/МИ
София, 15 февруари 2013 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № 102 от 08.02.2013 г. от Мария Димитрова Копанарова-Тасева - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Разлог, област Благоевград. Предлага се на мястото на Живко Георгиев Татарски - член на ОИК, да бъде назначена Маргарита Георгиева Татарска. Към заявлението са приложени: заявление от Живко Георгиев Татарски за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Маргарита Георгиева Татарска; 2 бр. пълномощни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Разлог, област Благоевград, Живко Георгиев Татарски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Разлог, област Благоевград, Маргарита Георгиева Татарска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения