Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2116-ПВР/МИ
София, 15 февруари 2013 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

Постъпило е предложение с вх. № 102 от 08.02.2013 г. от Мария Димитрова Копанарова-Тасева - преупълномощен представител на ПП „ГЕРБ" - Благоевград, за промяна в състава на ОИК - Разлог, област Благоевград. Предлага се на мястото на Живко Георгиев Татарски - член на ОИК, да бъде назначена Маргарита Георгиева Татарска. Към заявлението са приложени: заявление от Живко Георгиев Татарски за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Маргарита Георгиева Татарска; 2 бр. пълномощни.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Разлог, област Благоевград, Живко Георгиев Татарски, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Разлог, област Благоевград, Маргарита Георгиева Татарска, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения