Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2114-НС
София, 22 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват, за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 – 205, чл. 431 и чл. 3, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОПРЕДЕЛЯ следните условия и ред за извършване на проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за народни представители на 4 април 2021 г.:

 1. До 27.03.2021 г. включително (7 дни преди изборния ден) агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, представят в ЦИК:

1.1. заявление по образец (Приложение № 36-НС от изборните книжа) за провеждане на проучване за изборите за народни представители, подписано от представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от него лице, и/или

1.2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от 14 януари 2021 г.;

1.3. списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по избирателни райони. В списъка се посочват  номерата на избирателните секции, извън които ще се осъществява анкетирането. Избирателните секции от този списък трябва да съответстват на посочените в описанието на извадките за проучване на изборите за народни представители. Списъкът се представя задължително в два екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител в excel формат;

1.4. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено;

1.5. методика за извършване на проучванията „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

1.6. кратко описание на опита на организацията за провеждане на проучвания „на изхода“ (exit-poll).

 1. Агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден за изборите за народни представители, се вписват в специален входящ регистър (Приложение № 38-НС от изборните книжа). Регистърът на агенциите (Приложение № 39-НС от изборните книжа) се публикува на сайта на ЦИК.
 2. Централната избирателна комисия с отделни решения регистрира агенциите, които ще извършват проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден за изборите за народни представители.
 3. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори за изборите за народни представители (Приложение № 37-НС от изборните книжа).
 4. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение. Обозначителният знак (бадж) за анкетьорите е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (Приложение № 1 към Решение № 1989-НС от 05.02.2021 г.) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано АНКЕТЬОР. Анкетьорите, които носят отличителни знаци извън утвърдените или не носят отличителни знаци в случаите по чл. 431 ИК, се отстраняват от изборното помещение с решение на СИК. Решението може да се оспорва пред РИК, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 5. Резултатите от проучванията, извършвани в изборния ден (exit-poll), се оповестяват не по-рано от 20,00 ч. на изборния ден.

Забранява се, под каквато и да е завоалирана форма, публичното огласяване на каквито и да е резултати в изборния ден на изхода (exit-poll) преди приключването му и обявяване края на изборния ден от ЦИК.

Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите за народни представители не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден, както и до обявяване края на изборния ден на територията на страната.

 1. Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко 3 метра от изхода на помещението, в което се гласува. Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост към изхода на помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, без това да създава затруднения за изборния процес, при задължително осигуряване на физическа дистанция от 1.5 метра и използване на лични предпазни средства (защитни маски за лице и ръкавици).
 2. Анкетьорът не може да участва в повече от едно качество в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. по смисъла на чл. 3, ал. 3 ИК.
 3. Агенциите, регистрирани да извършват проучвания в изборния ден, представят в РИК до 1 април 2021 г. включително (до 2 дни преди изборния ден) списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната РИК, пред които ще се осъществява анкетирането. Списъкът трябва да е подпечатан с печат на ЦИК. Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и РИК.
 4. Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод изборите за народни представители, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на проучването, за организацията, извършила проучването, и за източниците на финансирането му.
 5. Информацията по т. 10 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал – в обособено поле на видно място, заемащо не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.
 6. Разпоредбите на т. 10 и 11 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.
 7. Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите за народни представители и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да представят информацията по т. 10.
 8. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъства по един регистриран анкетьор от регистрирана социологическа агенция в ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ТЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 1932-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Росица Василева Пандова-Йовкова за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 49-то Народно събрание

 • № 1931-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Радослав Красенов Василев за народен представител в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, в 49-то Народно събрание

 • № 1930-НС / 08.06.2023

  относно: обявяване на Веселин Жеков Недев за народен представител в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, в 49-то Народно събрание

 • всички решения