Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 211-МИ
София, 10 юни 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 952-МИ от 03.09.2019 г. за условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 112, ал. 4, т. 3, чл. 114, ал. 1, т. 3, чл. 431 и чл. 446а от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА Решение № 952-МИ от 03.09.2019 г., както следва:

1. В т. 4.1.3., изречение второ се изменя така:

„Списъкът се представя на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в подходящ формат (.csv, .xlsx)“.

2. Точка 15.2. се изменя така:

„15.2. присъстват при получаването на изборните книжа и материали, при подготовката на помещенията за гласуване и при поставяне на техническите устройства за машинно гласуване“.

3. В т. 15.5. накрая се поставя запетая и се добавя: „включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия, при спазване на изискванията за защита на личните данни“.

4. Точка 15.7. се изменя така:

„15.7. присъстват при въвеждането в избирателните комисии и изчислителните пунктове на данните от протоколите с резултатите от гласуването на секционните избирателни комисии и при приемане и проверка на протоколите на секционните избирателни комисии и прехвърляне на данните от записващото техническо устройство в общинската избирателна комисия, като им се осигурява пряка видимост при приемането и проверката на протоколите, както и при прехвърлянето на данните, включително чрез видеозаснемане или видеоизлъчване по ред, определен от Централната избирателна комисия, при спазване изискванията за защита на личните данни; при въвеждането на данните в изчислителния пункт на общинската избирателна комисия може да присъства само един наблюдател от една и съща организация“.

5. Досегашната т. 15.11. става т. 15.12. и се създава нова точка 15.11:

„15.11. извършват одит и проверка на системата за машинно гласуване;“.

Решението се прилага при съобразяване на сроковете по хронограмата за съответния вид избор, както и със съответните изборни книжа за произвеждане на нови и частични избори за общински съветници и за кметове, извършени от Централната избирателна комисия.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

952-МИ/

Календар

Решения

  • № 1588-НС / 02.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за Народно събрание на 2 април 2023 г.

  • № 1587-НС / 02.02.2023

    относно: определяне броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1586-НС / 02.02.2023

    относно: определяне на възнагражденията на членовете на РИК и СИК/ПСИК в страната и специалистите към РИК за произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения