Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2109-МИ
София, 18 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен

Общинска избирателна комисия – Плевен, с писмо с вх. № МИ-15-57 от 18.02.2021 г. е уведомила Централната избирателна комисия, че с решение № 326-МИ от 11.02.2021 г. на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА и подадена оставка, са прекратени предсрочно пълномощията на Йото Димитров Добрев като кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен.

Към писмото са приложени следните документи: писмо от ОбС – Плевен, до председателя на ОИК – Плевен, с изх. № ОбС-0635/11.02.2021 г. с приложено към него заявление за оставка с вх. № ОбС-0635/11.02.2021 г.; решение № 326-МИ от 11.02.2021 г. на ОИК – Плевен, за прекратяване на пълномощията на кмета на кметство Ясен, община Плевен; решение № 333-МИ от 16.02.2021 г. на ОИК – Плевен, за уведомяване на Централната избирателна комисия да направи предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен; таблица, заверена от ТЗ „ГРАО“ – Плевен, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Ясен към 15.12.2020 г. е 2513 души, поради което кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, отговаря на изискването по чл. 16, т. 1 ЗАТУРБ.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Плевен, област Плевен, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

НН/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения