Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2109-МИ
София, 11 февруари 2013 г.

ОТНОСНО:  допускане на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН” за участие в частичния избор за кмет на кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, насрочен на 7 април 2013 г.

Постъпило е заявление от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН", подписано от Любен Дилов и Ася Михайлова в качеството им на представляващи партията, заведено под № 2 на 11 февруари 2013 г. в регистъра на партиите и коалициите от партии за участие в частичния избор за кмет на кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, на 7 април 2013 г.
Към заявлението са приложени удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.01.2013 г. от СГС - ФО, 6 състав, по ф.д. № 15549/1996; удостоверение № 48-00-022 от 25.01.2013 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2009, 2010 и 2011 г. и пълномощно от представляващия партията Любен Любенов Дилов и Ася Величкова Михайлова в полза на Надя Асенова Ангелова.
Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 57-МИ от 5 август 2011 г. и притежава удостоверение № 17 от 5 август 2011 г. за участие в общите избори на 23 октомври 2011 г.
Налице са изискванията на чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс за допускане на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за участие в частичния избор за кмет на кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, насрочен на 7 април 2013 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10, ал. 8 и чл. 280, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" за участие в частичния избор за кмет на кметство Пелишат, община Плевен, област Плевен, насрочен на 7 април 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения