Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2105-ПВР/МИ
София, 31 януари 2013 г.

ОТНОСНО: попълване състава на ОИК – Септември, област Пазарджик

Постъпило е предложение с вх. № 70/29.01.2013 г. от Иванка Сестримска - упълномощен представител на ПП „НДСВ" - община Септември, за назначаване на Тодор Василев Стоев за член на ОИК - Септември, област Пазарджик, на мястото на освободената с Решение № 2098-ПВР/МИ от 11 януари 2013 г. на ЦИК Павлина Стефанова Гагарова. Към предложението са представени: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от диплома за завършено висше образование на Тодор Василев Стоев и 2 бр. пълномощни.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Септември, област Пазарджик, Тодор Василев Стоев, ЕГН ....

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения