Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2104-НС
София, 17 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „БРИГАДА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БРИГАДА“, подписано от Арбен Ефремов Хавальов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 28 на 17 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Заверено копие от решение от 04.02.2021 г. на Софийски градски съд, ТО, VІ-5 с-в, по ф.д. № 48/2020 г.

2. Образец от подписа на представляващия партията.

3. Образец от печата на партията.

4. Вносна бележка, издадена от „Първа инвестиционна банка“ АД от 17.02.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

5. Пълномощно в полза на Евгений Боянов Хавальов.

6. Заверено копие на заявление с вх. № 48-00-363/17.02.2021 г. на Сметната палата за издаване на удостоверение по чл. 37 ЗПП.

7. Декларация за определяне на лице, което отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията.

8. Молба от представляващия партията до ЦИК, в която се признава, че партията не разполага с удостоверение за актуално правно състояние и с удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 ЗПП, и се иска срок за предоставяне на липсващите документи.

9. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3022 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БРИГАДА.

От представените документи е видно, че не са изпълнени условията по чл. 133, ал. 3, т. 1, 6 и 7 от Изборния кодекс. На заявителя са дадени указания в срок до 17.00 ч. на 17.02.2021 г. да представи в ЦИК удостоверение за актуално правно състояние на партията, удостоверение от Сметната палата по чл. 37 ЗПП и удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.

До изтичане на крайния срок партия „БРИГАДА“ не е представила исканите документи.

Предвид изложеното на основание чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 1, 6 и 7 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира партия „БРИГАДА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ПБ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения