Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2102-НС
София, 17 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“, подписано от Зорница Атанасова Тодорова в качеството й на председател и представляващ партията, заведено под № 29 на 17 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 09.02.2021 г. от СГС, VI-6 състав, по ф.д. № 12466/1994 г.

2. Удостоверение № 48-00-344 от 11.02.2021 г. на Сметната палата.

3. Образец от подписа на представляващия партията.

4. Платежно нареждане, издадено от „УниКредит Булбанк“ АД от 17.02.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

5. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

6. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 2580 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията.

Не са представени образец от печата на партията, банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания и списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията в структуриран електронен вид.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: Политическа партия „Движение Напред България“.

На основание чл. 134, ал. 2 ИК Централната избирателна комисия е дала незабавно указания за отстраняване на констатираните несъответствия в срок до 17,00 ч. на 17.02.2021 г..

В посочения срок партията не е изпълнила дадените й указания, поради което ЦИК намира, че исканата регистрация следва да бъде отказана, тъй като не са изпълнени изискванията на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 3, 5 и 7 ИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 133 и чл. 134, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира партия „ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения