Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2102-ПВР/МИ
София, 25 януари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 62 от 25.01.2013 г. от Иван Николов Новкиришки - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - област Плевен, за промени в ОИК - Плевен. Предлага се да бъдат освободени като членове на ОИК - Плевен, Калин Иванов Хаджиев и Бранимир Маринов Мирчев, и на тяхно място да бъдат назначени Илиян Николов Рашков и Петя Стоянова Тодорова. Към предложението са приложени: заявления за освобождаване от Бранимир Маринов Мирчев и Калин Иванов Хаджиев; протокол от заседание на общинското ръководство на .ПП „ГЕРБ" - Плевен; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти; копия от дипломи за завършено висше образование на Илиян Николов Рашков и на Петя Стоянова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Плевен, Калин Иванов Хаджиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Плевен, Бранимир Маринов Мирчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Плевен, Илиян Николов Рашков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Плевен, Петя Стоянова Тодорова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения