Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2102-ПВР/МИ
София, 25.01.2013

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 62 от 25.01.2013 г. от Иван Николов Новкиришки - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - област Плевен, за промени в ОИК - Плевен. Предлага се да бъдат освободени като членове на ОИК - Плевен, Калин Иванов Хаджиев и Бранимир Маринов Мирчев, и на тяхно място да бъдат назначени Илиян Николов Рашков и Петя Стоянова Тодорова. Към предложението са приложени: заявления за освобождаване от Бранимир Маринов Мирчев и Калин Иванов Хаджиев; протокол от заседание на общинското ръководство на .ПП „ГЕРБ" - Плевен; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти; копия от дипломи за завършено висше образование на Илиян Николов Рашков и на Петя Стоянова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Плевен, Калин Иванов Хаджиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Плевен, Бранимир Маринов Мирчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Плевен, Илиян Николов Рашков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Плевен, Петя Стоянова Тодорова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения