Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2102-ПВР/МИ
София, 25 януари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Плевен

Постъпило е предложение с вх. № 62 от 25.01.2013 г. от Иван Николов Новкиришки - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - област Плевен, за промени в ОИК - Плевен. Предлага се да бъдат освободени като членове на ОИК - Плевен, Калин Иванов Хаджиев и Бранимир Маринов Мирчев, и на тяхно място да бъдат назначени Илиян Николов Рашков и Петя Стоянова Тодорова. Към предложението са приложени: заявления за освобождаване от Бранимир Маринов Мирчев и Калин Иванов Хаджиев; протокол от заседание на общинското ръководство на .ПП „ГЕРБ" - Плевен; декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от лични карти; копия от дипломи за завършено висше образование на Илиян Николов Рашков и на Петя Стоянова Тодорова.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Плевен, Калин Иванов Хаджиев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Плевен, Бранимир Маринов Мирчев, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Плевен, Илиян Николов Рашков, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Плевен, Петя Стоянова Тодорова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения