Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2100-НС
София, 17 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „Граждани от Протеста“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „Граждани от Протеста“, подписано от Светозар Стоянов Съев, представляващ коалицията, заведено под № 8 на 17 февруари 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „Граждани от Протеста“ от 13.02.2021 г. за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. между партия „Българската левица“, партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“, партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“, партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“ и партия „Съюз на комунистите в България“, подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява от двамата съпредседатели Светозар Стоянов Съев и Пейчо Димитров Касъров – заедно и поотделно.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Българската левица“, издадено на 28.01.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 252/2009 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“, издадено на 27.01.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 82/2002 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“, издадено на 15.02.2021 г. от СГС, VI-4 състав, по ф.д. № 377/2014 г.

5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Съюз на комунистите в България“, издадено на 08.02.2021 г. от СГС, 4 състав, по ф.д. № 13675/1995 г.

6. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БАЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“, издадено на 10.02.2021 г. от СГС, VІ-1 състав, по ф.д. № 798/2012 г.

7. Удостоверение № 48-00-319 от 04.02.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

8. Удостоверение № 48-00-279 от 02.02.2021 г. на Сметната палата на партия „СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

9. Удостоверение № 48-00-349 от 11.02.2021 г. на Сметната палата на партия „БЪЛГАРСКА ЗЕМЕДЕЛСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

10. Удостоверение № 48-00-303 от 03.02.2021 г. на Сметната палата на партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

11. Удостоверение № 48-00-340 от 09.02.2021 г. на Сметната палата на партия „Съюз на комунистите“ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

12. Образци от подписите на представляващите коалиция „Граждани от Протеста“ – 2 бр.

13. Образец от подписа на представляващия партия „Българската левица“.

14. Образец от подписа на представляващия партия „Съюз на свободните демократи“.

15. Образец от подписа на представляващия партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“.

16. Образец от подписа на представляващия партия „Съюз на комунистите в България“.

17. Образец от подписа на представляващия партия „Българска земеделска партия“.

18. Образец от печата на партия „Българската левица“.

19. Образец от печата на партия „Съюз на свободните демократи“.

20. Образец от печата на партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“.

21. Образец от печата на партия „Съюз на комунистите в България“.

22. Образец от печата на партия „Българска земеделска партия“.

23. Преводно нареждане от „Първа инвестиционна банка“ АД от 17.02.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

24. Удостоверение от „БАНКА ДСК“ АД, рег. № 2201-10-00082 от 17.02.2021 г. за актуална банкова сметка на името на партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“.

25. Декларация от представляващия коалицията, че по банковата сметка на партия „КОЙ – Компетентност, отговорност и истина“ ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

26. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

27. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3352 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: „Граждани от Протеста“.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. и Решение № 1968-НС от 29 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4  април 2021 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на  коалиция за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 142, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „Граждани от Протеста“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: Граждани от Протеста.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения