Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 210-ЕП
София, 23 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „Възраждане“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от партия „Възраждане“, подписано от Костадин Тодоров Костадинов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 16 на 22 април 2019 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия „Възраждане“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., както следва: Цончо Томов Ганев, Велислав Руменов Христов, Петър Николаев Петров, Петър Иванов Иванов, Владимир Павлинов Павлов, Иван Ангелов Спирдонов, Валери Иванов Сираков, Искра Михайлова Михайлова, Димчо Димитров Димчев, Тамаш Йеньо Секереш, Деян Николаев Николов, Йордан Христов Тодоров, Калин Николаев Калинов, Николай Георгиев Дренчев, Златан Ванев Василев, Пламен Панайотов Пасков и Костадин Тодоров Костадинов.

Партията е регистрирана с Решение № 124-ЕП от 10 април 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 16 бр., както и 1 бр. декларация от кандидат за член на Европейския парламент, гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, по чл. 365, ал. 1, т. 6 ИК.

По преписката е представено писмо с вх. № ЕП-04-03-52 от 23.04.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на кандидатската листа на партия „Възраждане“ със заключение, че кандидатите – български граждани отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „Възраждане“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „Възраждане“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., както следва:

1.

Цончо Томов Ганев

2.

Велислав Руменов Христов

3.

Петър Николаев Петров

4.

Петър Иванов Иванов

5.

Владимир Павлинов Павлов

6.

Иван Ангелов Спирдонов

7.

Валери Иванов Сираков

8.

Искра Михайлова Михайлова

9.

Димчо Димитров Димчев

10.

Тамаш Йеньо Секереш

11.

Деян Николаев Николов

12.

Йордан Христов Тодоров

13.

Калин Николаев Калинов

14.

Николай Георгиев Дренчев

15.

Златан Ванев Василев

16.

Пламен Панайотов Пасков

17.

Костадин Тодоров Костадинов

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения