Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2098-ПВР/МИ
София, 11 януари 2013 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Септември, област Пазарджик

Постъпила е молба с вх. № ОИК-929 от 15.12.2012 г. от Павлина Стефанова Гагарова, член на  ОИК - Септември, област Пазарджик, за освобождаването й като член на ОИК - Септември. Общинската избирателна комисия - Септември, област Пазарджик, е назначена с Решение № 382-ПВР/МИ от 17 август 2011 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Септември,  област Пазарджик, Павлина Стефанова Гагарова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 17 от 1 септември 2011 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения