Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2097-НС
София, 17 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“, чрез Стоян Димитров Царев – упълномощен от Георги Василев Манев в качеството му на председател и представляващ партията с пълномощно от 17.02.2021 г. Заявлението е заведено под № 31 на 17 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 10.02.2021 г. от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 9446/2007 г.

2. Удостоверение № 48-00-348 от 11.02.2021 г. на Сметната палата за внесени финансови отчети за последните три години.

3. Удостоверение от Банка ДСК АД с рег. № 3031-20-00197-1/17.02.2021 г. за актуална банкова сметка.

4.  Декларация от председателя на партията с нотариална заверка на подписа относно банковата сметка за финансово обслужване на избирателната кампания за парламентарните избори.

5. Платежно нареждане от Банка ДСК АД от 17.02.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

6. Пълномощно в полза на Стоян Димитров Царев от 17.02.2021 г.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП Средна Европейска Класа.

При приемането на документите и завеждането им на 17 февруари 2021 г., в 17.00 ч., в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. са установени следните непълноти и несъответствия с изискванията на Изборния кодекс, както следва:

Заявлението не е подпечатано с печата на партията; липсва образец от подписа на представляващия партията, както и образец от печата на партията; не е представен списък на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията, в структуриран електронен вид; в подписката на хартиен носител липсват имена и подписи на лица, пред които са положени подписите на избирателите, подкрепящи регистрацията на партията. 

Констатираните непълноти и несъответствия са отразени в регистъра от приемащите членове на ЦИК, за което е уведомен вносителят на документите. Тъй като документите са заведени в крайния срок за подаване на документи за регистрация в ЦИК, указания не са дадени. 

Централната избирателна комисия намира, че не са спазени изисквания на чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27.01.2021 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. и са налице условията за отказ за регистрация на партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 134, ал 2 във вр. с чл. 133, ал. 3, т. 2, 3 и 5 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27.01.2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира партия „СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1496-НС / 28.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1495-НС / 28.09.2022

    относно: регистрация права – България“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.на сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките

  • № 1494-НС / 28.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения