Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2097-МИ/НР
София, 11 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Казанлък, област Стара Загора

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-06-410/10.09.2015 г. от Иванка Иванова - секретар на община Казанлък, придружено с предложение от Драгомил Иванов - упълномощен представител на партия „Атака" за промяна в състава на ОИК - Казанлък. Предлага се на мястото на Георги Денев Бяндов - член на комисията, да бъде назначен Диян Радков Рачев.

Към заявлението са приложени: заявление от Георги Денев Бяндов за освобождаването му като член на комисията; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Диян Радков Рачев.; пълномощни - 2 бр.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Казанлък, област Стара Загора, Георги Денев Бяндов, ЕГН ....

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Казанлък, област Стара Загора, Диян Радков Рачев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1961-НС / 27.01.2021

    относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1960-НС / 27.01.2021

    относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

  • № 1959-НС/МИ / 27.01.2021

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Иваново, област Русе, в което се съхраняват изборни книжа и материали от изборите за народни представители през 2017 г. и от изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври и на 3 ноември 2019 г.

  • всички решения