Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2096-НС
София, 17 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: отказ за регистрация на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Национално движение за стабилност“ (НДСВ), подписано от Станимир Янков Илчев, Съби Давидов Събев и Олимпи Стоянов Кътев, в качеството им на съпредседатели и представляващи партията, заведено под № 20 на 16 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 28.01.2021 г. от СГС, VI-10 състав, по ф.д. № 3631/2002 г.

2. Удостоверение № 48-00-291 от 02.02.2021 г. на Сметната палата.

3. Образец от подписите на представляващите партията.

4. Образец от печата на партията.

5. Вносна бележка, издадена от „Уникредит Булбанк“ от 16.02.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

6. Служебна бележка от ОБЩИНСКА БАНКА – Филиал Врабча от 16.02.2021 г. за актуална банкова сметка.

7. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

9. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3272 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: НДСВ.

От протокол с вх. № НС-04-03-32 от 17 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се установява, че общият брой установени коректни записи е 2230, т.е. не е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ).

Незабавно след получаване на протокола Централната избирателна комисия е уведомила по телефон лицето, посочено като лице за контакт в заявлението, за неналичието на необходимия брой избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, като е даден срок най-късно до 17.00 ч. на 17.02.2021 г. да бъде представен допълнителен списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, включително и на технически носител в структуриран електронен вид.

Такъв не е представен в дадения краен срок, поради което регистрацията следва да бъде отказана, доколкото изискването за броя на избирателите по чл. 133, ал. 3, т. 5 е задължителна предпоставка за регистрацията на партията.

Поради горното и на основание чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТКАЗВА да регистрира партия „Национално движение за стабилност и възход“ (НДСВ) за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

МД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1496-НС / 28.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от СНЦ „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1495-НС / 28.09.2022

    относно: регистрация права – България“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.на сдружение „Европейска асоциация за защита на човешките

  • № 1494-НС / 28.09.2022

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения