Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2095-НС
София, 17 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“, подписано от Георги Стефанов Неделчев в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 25 на 17 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 25.01.2021 г. от СГС, VI-14 състав, по ф.д. № 200/2016 г.

2. Удостоверение № 48-00-347 от 11.02.2021 г. на Сметната палата.

3. Образец от подписа на представляващия партията.

4. Образец от печата на партията.

5. Вносна бележка, издадена от „Алианц Банк България“ АД от 17.02.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

6. Удостоверение от 11.02.2021 г. от „Алианц Банк България“ АД за актуална банкова сметка.

7. Декларация от председателя Георги Стефанов Неделчев, че банковата сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на ПП БСДД, е съгласно удостоверение от 11.02.2021 г., издадено от „Алианц Банк България“ АД

8. Името и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

9. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3189 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД).

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т 1 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за народни представители съгласно чл. 135, ал. 4 ИК и раздел ІV, т. 18 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК, доколкото проверката на списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК не може да завърши преди изтичане на крайния срок за регистрация на партиите – 17 февруари 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 134, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия и т. 18 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ (БСДД).

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения