Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2090-НС
София, 17 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция ГЕРБ-СДС, подписано от Бойко Методиев Борисов – представляващ коалицията, заведено под № 7 на 17 февруари 2021 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция ГЕРБ-СДС от 11.02.2021 г. между партия ГЕРБ и партия Съюз на демократичните сили (СДС) за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията ще се представлява от Бойко Методиев Борисов – председател на партия ГЕРБ, и от лица, изрично упълномощени от него за конкретни действия.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия ГЕРБ, издадено на 29.01.2021 г. от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 1545/2007 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия Съюз на демократичните сили, издадено на 05.02.2021 г. от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 1661/1997 г.

4. Удостоверение № 48-00-324 от 04.02.2021 г. на Сметната палата на партия ГЕРБ за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

5. Удостоверение № 48-00-332 от 08.02.2021 г. на Сметната палата на партия Съюз на демократичните сили за внесени от партията финансови отчети за 2017, 2018 и 2019 г.

6. Образец от подписа на представляващия партия ГЕРБ.

7. Образец от печата на партия ГЕРБ.

8. Образец от подписа на представляващия партия Съюз на демократичните сили.

9. Образец от печата на партия Съюз на демократичните сили.

10. Образец от подписа на представляващия коалиция ГЕРБ-СДС. Коалицията няма да има печат.

11. Платежно нареждане от „Банка ДСК“ АД от 16.02.2021 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ.

12. Удостоверение рег. № 302520-00148 от 15.02.2021 г. от „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на името на коалиция ГЕРБ-СДС, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията.

13. Имената и длъжността на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

14. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: ГЕРБ-СДС.

Налице са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. и Решение № 1968-НС от 29 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за народни представители, съгласно чл. 142, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция ГЕРБ-СДС за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Наименованието на коалицията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ГЕРБ-СДС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • всички решения