Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 209-ЕП
София, 22 април 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидатска листа за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати от политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е предложение от политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ", подписано от Ирина Юлий Абаджиева-Репуц в качеството й на представляващ партията, заведено под № 26 на 22 април 2014 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатите Ирина Юлий Абаджиева-Репуц, Росица Борянова Кашикова, Грета Борисова Ганева, Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова, Албена Спасова Мирчева, Христо Крумов Станчев, Филип Александров Александров и Асен Йорданов Пачеджиев.

Към предложението са приложени следните документи:

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 4 от ИК от кандидатите - 8 бр.;

- декларации по чл. 365, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидатите - 8 бр.;

- заявления по чл. 365, ал. 1, т. 3 от ИК от кандидатите - 8 бр.

С писмо изх. № ЕП-04-03-64 от 22.04.2014 г. преписката е изпратена на ГД „ГРАО" в МРР за извършване на проверка на кандидатската листа на политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" дали посочените в листата лица отговарят на условията по чл. 351 ал. 1 от ИК и т. 1 от Решение № 133-ЕП от 9 април 2014 г. на ЦИК. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на кандидатската листа е в условията на неприключила процедура.

Налице са изискванията на чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 86-ЕП от 7 април 2014 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25  май 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 364 и чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

1. РЕГИСТРИРА за кандидати за членове на Европейския парламент от Република България:

 

1. Ирина Юлий Абаджиева-Репуц
2. Росица Борянова Кашикова
3. Грета Борисова Ганева
4. Мартина Георгиева Чемишанска-Маркова
5. Албена Спасова Мирчева
6. Христо Крумов Станчев
7. Филип Александров Александров
8. Асен Йорданов Пачеджиев

 

издигнати и подредени в кандидатска листа от политическа партия „ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ".

2. На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения