Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2087-ПВР/МИ
София, 29 ноември 2012 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК - Плевен, област Плевен, назначена с Решение № 162-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-923 от 29.11.2012 г. от Иван Николов Новкиришки - областен координатор на ПП „ГЕРБ" - област Плевен за назначаване на Веселка Йосифова Лилова за член на ОИК - Плевен, на мястото на освободения с Решение № 2080-ПВР/МИ от 23.11.2012 г. на ЦИК член на ОИК Валери Трифонов Начев. Към предложението са приложени: декларация по чл.16, ал. 2 от ИК, заверено копие от дипломата за завършено висше образование, заверено копие от личната карта на Веселка Йосифова Лилова и копие от пълномощно в полза на Иван Николов Новкиришки.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА като член на ОИК - Плевен, област Плевен, Веселка Йосифова Лилова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Мая Андреева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения