Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2083-МИ
София, 27 ноември 2012 г.

ОТНОСНО: повторна проверка на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от частичните избори за кметове на кметства в с. Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г. и балотаж на 25 ноември 2012 г. и в с. Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г.

В резултат на повторната проверка на данните от екземплярите от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК и сравняването им с данните от екземплярите на тези протоколи, въведени в ОИК, от частичните избори за кметове на кметства в с. Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г. и балотаж на 25 ноември 2012 г. и в с. Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г. и доклада на групата за контролни проверки на резултатите и връзки с преброителя

 

Р  Е  Ш  И:

 

Приема доклада на работната група на ЦИК, определена с Решение № 1842-МИ от 14 май 2012 г. на ЦИК за резултатите от частичните избори за кметове на кметства в с. Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г. и балотаж на 25 ноември 2012 г. и в с. Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г. като:

1. Приема без забележки доклада в частта му за резултатите от проведения частичен избор за кмет на кметство в с. Лиляк, община Търговище, област Търговище, на 18 ноември 2012 г. и балотаж на 25 ноември 2012 г.

2. Приема доклада и определя окончателните данни за резултатите от частичния избор за кмет на кметство в с. Радовене, община Роман, област Враца на 18 ноември 2012 г. съгласно данните от секционния избирателен протокол и извършва корекция на очевидна фактическа грешка при въвеждането в базата данни на ОИК - Роман като:

Номерът на секция № 06-32-00-010 да се отрази в приемно-предавателната разписка на мястото на секция № 06-32-00-001.

В секция № 06-32-00-010 в базата данни на ОИК-Роман в т. 6 променя броя на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК  както следва:

било                        -          5 (бр. бюлетини)

става                        -          6  (бр. бюлетини)                                       

3. Задължава ОИК-Роман да актуализира базата данни по чл. 249 от ИК като въведе окончателните данни и се произнесе със свое решение за окончателните резултати от проведения частичен избор за кмет на кметство в с. Радовене, община Роман, област Враца, на 18 ноември 2012 г. и информира ЦИК за предприетите мерки.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения