Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2078-НС
София, 16 февруари 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „Възраждане на Отечеството“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление за регистрация от партия „Възраждане на Отечеството“, подписано от Николай Симеонов Малинов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 13 на 15 февруари 2021 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 28.01.2021 г. от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 606/2009 г.

2. Удостоверение № 48-00-220 от 27.01.2021 г. на Сметната палата.

3. Образец от подписа на представляващия партията.

4. Образец от печата на партията.

5. Вносна бележка от „Юробанк България“ АД от 10.02.2021 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ.

6. Банково удостоверение с изх. № 19/08.02.2021 г., издадено от „Юробанк България“ АД за актуална банкова сметка.

7. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5459 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината по следния начин: РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО. Съгласно чл. 133, ал. 2, т. 2 ИК партиите имат право да посочат само пълното или съкратеното си наименование за отпечатване върху бюлетината. Думите „РУСОФИЛИ ЗА“ не са включени в наименованието на партията съгласно удостоверението за актуално състояние, поради което искането за отпечатване на наименованието на партията в бюлетината с тях преди пълното наименование по съдебна регистрация на партията следва да бъде отхвърлено в тази му част. От друга страна не е заявено съкратено наименование на партията за отпечатване върху бюлетината, поради което следва да се приеме, че е заявено пълното такова, а именно „Възраждане на Отечеството“.

От протокол с вх. № НС-04-03-24 от 16 февруари 2021 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Възраждане на Отечеството“ в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „Възраждане на Отечеството“.

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1961-НС от 27 януари 2021 г. на ЦИК за регистрация на партия „Възраждане на Отечеството“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „Възраждане на Отечеството“ за участие в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Наименованието на партията се отпечатва в бюлетината по следния начин: ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО.

Отхвърля заявеното искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината като „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ИИ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения