Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2076-МИ/НР
София, 10 септември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК в община Велинград, област Пазарджик

Постъпило е предложение по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-298 от 09.09.2015 г. от Стоянка Паунова Гинчева - председател на ОИК в община Велинград, към което е приложено предложение от Димитър Иванов Гечев - упълномощен представител на партия „ГЕРБ" за община Велинград, за промяна в ОИК - Велинград. Предлага се на мястото на мястото на Стоянка Паунова Гинчева да бъде назначен Иван Тонев Василев от списъка на резервните членове.

Към предложението са приложени: предложение от Стоянка Паунова Гинчева да бъдат прекратени пълномощията й като председател на ОИК в община Велинград; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Иван Тонев Василев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК в община Велинград, област Пазарджик, Стоянка Паунова Гинчева, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК в община Велинград, област Пазарджик, Иван Тонев Василев, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения