Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 207-ЕП
София, 23 април 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия Глас Народен с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г.

Постъпило е предложение от партия „Глас народен“, подписано от Светослав Витков в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 18 на 22 април 2019 г. и от упълномощеното лице на партия „Глас народен“ – Златко Атанасов в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация и обявяване на кандидатската листа на партия Глас Народен с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., както следва: Венета Константинова Маджистрели, Ален Попович, Здравко Костов Костов, София Петкова Георгиева, Ангел Йорданов Ангелов, Росен Маринов Костов, Красимир Владимиров Куцаров, Борислав Николаев Маринов, Красимир Димитров Гешев, Ивелин Иванов Найденов, Веселин Цветелинов Цанов, Наташа Димитрова Николаева, Златко Кръстев Атанасов, Иван Димитров Симеонов, Николай Стоев Николов, Моника Младенова Константинова и Борис Любомиров Събев.

Партията е регистрирана с Решение № 106-ЕП от 9 април 2019 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Към предложението са приложени заявления-декларации по чл. 365, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК от кандидатите – 17 бр.

По преписката е представено писмо с вх. № ЕП-04-03/55 от 23.04.2019 г. от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на кандидатската листа на партия „Глас народен“ със заключение, че проверката е установила, че лицата, посочени в листата, отговарят на условията на чл. 351, ал. 1 от Изборния кодекс и т. 1 от Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия счита, че са налице изискванията на чл. 351, ал. 1, чл. 364, чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс и Решение № 73-ЕП от 5 април 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за членове на Европейския парламент от Република България, издигнати с кандидатска листа на партия „Глас народен“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА И ОБЯВЯВА кандидатската листа на партия „Глас народен“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България в изборите на 26 май 2019 г., както следва:

1.

Венета Константинова Маджистрели

2.

Ален Попович

3.

Здравко Костов Костов

4.

София Петкова Георгиева

5.

Ангел Йорданов Ангелов

6.

Росен Маринов Костов

7.

Красимир Владимиров Куцаров

8.

Борислав Николаев Маринов

9.

Красимир Димитров Гешев

10.

Ивелин Иванов Найденов

11.

Веселин Цветелинов Цанов

12.

Наташа Димитрова Николаева

13.

Златко Кръстев Атанасов

14.

Иван Димитров Симеонов

15.

Николай Стоев Николов

16.

Моника Младенова Константинова

17.

Борис Любомиров Събев

На регистрираните кандидати да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения